Na području Srbije, usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u različitim fazama razvića zrna.
U ovoj proizvodnoj sezoni postoji mogućnost pojave gljiva iz roda Aspergillus na klipovima kukuruza, koje u povoljnim uslovima mogu sintetisati aflatoksine. Gljive iz roda Aspergillus u našim uslovima su najčešće skladišni patogeni. Međutim, u uslovima dugih perioda sa visokim temperaturama i bez padavina u periodu od oplodnje do berbe kukuruza, mogu da izvrše infekciju klipa u poljskim uslovima.
Infekcija ove grupe gljiva ostvaruje se samo kroz već stvorene otvore i rane na klipu i zrnu.
Otvori mogu da budu od:
1. Pucanja zrna usled suše,
2. Od oštećenja usled ishrane insekata,
3. Otvori na zrnu mogu da budu i mesta na kojima otpada svila.
Razlozi zbog kojih u ovoj sezoni postoji rizik od pojave Aspergillus-a i sinteze aflatoksina su:
1. postoji rizik jer su biljke kukuruza pod stresom usled nepovoljnih uslova za razvoj u proteklom periodu i podložnije su napadu patogena. Pored odsustva padavina, na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima kukuruza, u poslednjih mesec dana je registrovano i do 25 tropskih dana tj. dana sa maksimalnom dnevnom temperaturom preko 30°C. Zbog ovakvih uslova u proizvodnji dolazi do pucanja zrna kukuruza te su uslovi za naseljavanje gljiva prouzrokovača plesni veoma povoljni.
2. postoji rizik jer se najavljuje nastavak trenda izuzetno visokih temperatura koji će i dalje nepovoljno uticati na stanje useva na parceli a veoma pogodovati razvoju pomenutih gljiva. Optimalni uslovi za razvoj gljiva iz roda Aspergillus su temperature oko 33,7°C i odsustvo padavina, a upravo takvi uslovi trenutno vladaju u proizvodnji a isti se najavljuju i za naredni period.
3. postoji rizik od stvaranja šteta na klipovima usled napada insekata jer se trenutno registruje značajno prisustvo nekoliko vrsta insekata u usevima kukuruza koji svojom ishranom otvaraju put za naseljavanje pomenutih gljiva: kukuruzni plamenac, kukuruzna ili pamukova sovica, braon mramorasta stenica i dr.
U ovom momentu moguće je preduzeti sledeće mere sa ciljem smanjenja rizika od pojave Aspergillus-a na klipovima, a zatim i aflatoksina u zrnu kukuruza:
– Hemijsko suzbijanje insekata registrovanim insekticidima. Sada je ključni momenat da se sprovede zaštita insekticidima jer se nalazimo u periodu intenzivnog polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca kao i pamukove sovice i na samom početku piljenja larvi. Ovo su dve najznačajnije štetočine kod nas koje oštećuju klipove, te se preporučuje primena insekticida koji imaju dobro delovanje i na larve, ali i na jaja, jer su larve veoma mobilne neposredno nakon piljenja i za kratko vreme se ubušuju u biljno tkivo te je veoma važno da se ove štetočine suzbijaju u stadijumu razvoja jaja:
– Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili
– Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.
U ovim fazama razvoja kukuruza, aplikaciju insekticida je moguće izvršiti prskalicama na traktorima sa visokim klirensom i pomoću dronova, a hemijsko suzbijanje druge generacije kukuruznog plamenca pored toga što neposredno utiče na smanjenje zaraze klipova prouzrokovačima plesni, podiže i prinose za oko 5%.
– Na parcelama na kojima je to moguće, preporučuje se navodnjavanje useva jer ono smanjuje mogućnost pucanja zrna, ali smanjuje i povoljnost uslova za infekciju klipova gljivama iz roda Aspergillus i za sintezu aflatoksina.
Izvor teksta i fotografije: www.pisvojvodina.com