Proizvodnja suncokreta može biti ugrožena raznim faktorima, i to u svim fazama razvoja biljke. Jedan od veoma bitnih uzroka smanjenja prinosa jeste pojava korovskih biljaka u usevu suncokreta koji troše vodu i hranljive materije.

Da bi imali što veće prinose neophodno je prskanje obaviti u pravo vreme.

Takođe je potrebno pogledati da li je hibrid suncokreta registrovan za :

  • Tribenuron metil, ili imazamox, ili pak nije registrovan ni za jednu aktivnu materiju za suzbijanje širokolisnih korova.

Prskanje od širokolisnih korova treba obaviti do 3 para listova suncokreta.

Ttibenuron metil

(Detektor) 30g.+ 200 ml okvašivača.

ili

Imazamox (kvazar) 1L

——————————————————————————————–

Sa suzbijanjem uskolisnih korova ne treba žuriti.

Ono se moze obaviti i kada suncokret preraste 3 para listova.

Preparati (spektrum, flupisor) 1,2L.  Ili rafal 1,5L.

Preparati za uskolisne i širokolisne korove nesmeju se mešati.

Za uspešno suzbijanje korova potrebno je pogoditi dva faktora – vreme i herbicid.