KN-S

Dopunska smeša za nosilje jaja za konzum

Dopunska smeša za koke nosilje jaja za konzum

Uputstvo za upotrebu: Ova smeša se koristi kao dopuna osnovnim energetskim hranivima (žitaricama) za ishranu koka nosilja jaja za konzum. Za spremanje potpunih smeša se mogu koristiti sledeći odnosi.